Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Hưng Yên hội nhập và phát triển”

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
100%

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4688/KH-SLĐTBXH ngày 30/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, ngày 26/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2215/SLĐTBXH-LĐVL đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Hưng Yên hội nhập và phát triển”; sau quá trình triển khai thực hiện xem xét, đề xuất lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để kịp thời khen thưởng.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 2215

Tin mới nhất

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022(28/02/2022 2:39 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022(23/02/2022 2:47 CH)

Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025(06/12/2021 3:13 CH)

°
87 người đang online