Thông tin các phòng thuộc Sở

100%

1. VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng

Phạm Thị Hương Lan

Điện thoại

02213 616 898

Email

vanphong.sld@hungyen.gov.vn

2. THANH TRA

 

Chánh thanh tra

Đỗ Quang Huy

Điện thoại

02213 500 839

Email

thanhtra.sld@hungyen.gov.vn

3. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng

Phạm Quang Huyên

Điện thoại

02213 863 957

Email

khtc.sld@hungyen.gov.vn

4. PHÒNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Trưởng phòng

Bùi Thị Hạnh

Điện thoại

02213 862 995/02213 865 754 

Email

ldtlbhxh.sld@hungyen.gov.vn

5. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Trưởng phòng

Đào Thị Phương Hoa

Điện thoại

02213 863 530

Email

ncc.sld@hungyen.gov.vn

6. PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trưởng phòng

Hoàng Nguyễn Hưng

Điện thoại

02213 550 896

Email

daynghe.sld@hungyen.gov.vn

7. PHÒNG TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trưởng phòng

Vũ Thị Thủy

Điện thoại

02213 552 215

Email

bvcste.sld@hungyen.gov.vn

8. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 Trưởng phòng

Bùi Ngọc Trang

Điện thoại

02213 862 948

Email

btxh.sld@hungyen.gov.vn

9. PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại

02213. 558 868

Email

hcth.pctnxh@hungyen.gov.vn

°
41 người đang online