100%

1. Vị trí và chức năng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hưng Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trụ sở làm việc:

Trụ sở chính: Số 533, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

Trụ sở 2: Số 15, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a, Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

b, Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:

Dự thảo các văn bản thuộc thẩn quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

c, Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở

°
206 người đang online