765 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
575/SLĐTBXH-GDNN 23/02/2021 Về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2021
571/QĐ-UBND 09/02/2021 Quyết định công bố kết quả xếp loại đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơn vị địa phương trên điạ bàn tỉnh Hưng Yên
551/KH-SLĐTBXH 09/02/2021 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
3226/SLĐTBXH-VP 01/12/2020 Về việc phối hợp thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên
3166/BC-SLĐTBXH 26/11/2020 BC kết quả công tác lĩnh vực Nội vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
3122/KH-LĐTBXH 24/11/2020 KH tổ chức Hội thi học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020
3099/BC-SLĐTBXH 19/11/2020 BC kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, xếp hạng chỉ số B1 năm 2020
135/2020/N-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
3067/BC-SLĐTBXH 18/11/2020 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2020
3069/BC-SLĐTBXH 18/11/2020 Báo cáo kết quả công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2021
3034/BC-SLĐTBXH 13/11/2020 Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
2688/SLĐTBXH-VP 09/10/2020 V/v triển khai xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng mức phục cấp TNVK, phục cấp TNN đợt II năm 2020
2550/TB-SLĐTBXH 28/09/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ công chức được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC và KSTTHC tỉnh
2478/SLĐTBXH-VP 21/09/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
2464/SLĐTBXH-VP 18/09/2020 Về việc đề nghị thay đổi cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC
1 2 3 4 5 6    
°