Đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung chi tiết: Đề án mạng lưới cơ sở GDNN

Văn phòng Sở