Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 10 năm 2020

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đề nghị Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai, tuyên truyền, phố biến các văn bản chính sách, pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng hình thức phù hợp. Cụ thể:

1. Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp;

2. Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng.

3. Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

4. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Văn phòng Sở