Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh

Ngày 1/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết: Luật cư trú

                           Kế hoạch số 103

Ban biên tập CTTĐT