Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Kế hoạch đã cụ thể hóa các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian, tiến độ thực hiện.

Nội dung chi tiết: KH 110

Ban biên tập CTTĐT