Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 21/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 304/QĐ-LĐTBXH về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh.

Nội dung chi tiết: QĐ304

Ban biên tập CTTĐT