Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL tháng 7 năm 2021

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở, đề nghị Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng hình thức phù hợp, lưu ý các văn bản cụ thể sau:

1. Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

2. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Chi tiết NĐ 75)

3. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Chi tiết QĐ 23)

4. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (Chi tiết QĐ 24)

5. Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh (Chi tiết NQ 17)

 

Ban biên tập CTTĐT