Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh  về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 253/QĐ-HĐPH PBGDPL ngày 26/2/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 100/KH-HĐPH của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,  Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch số 507/KH-SLĐTBXH ngày 05/02/2021 về phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 886/KH-SLĐTBXH ngày 19/3/2021 về triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; Kế hoạch số 1695/KH-SLĐTBXH ngày 12/5/2021 về thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Điều trị nghiện ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội và các văn bản khác nhằm triển khai, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường, từng bước đổi mới đa dạng về hình thức, đảm bảo thông tin pháp luật về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được triển khai kịp thời, chính xác đến với cán bộ, công chức trong ngành, doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thuộc ngành quản lý. Trong đó trọng tâm là một số hình thức sau:

Thường xuyên quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực chuyên môn mới được thông qua năm 2020 và năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để mọi người dễ dàng truy cập, tìm hiểu và nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm trao đổi chuyên môn nghiệp đối với cán bộ, công chức các sở, ngành liên quan nhất là trong hệ thống. Tính đến ngày 10/5/2021, Sở đã tổ chức 14 cuộc tập huấn và tọa đàm với 2418 lượt người tham dự nội dung chủ yếu tập trung lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới, Bảo trợ xã hội và Phòng chống tệ nạn xã hội.

Tổ chức 05 Hội thi “Học sinh với công tác Phòng chống tệ nạn xã hội” tại các trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trong tỉnh với 4.300 giáo viên, học sinh tham gia nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã và thành phố lắp đặt 04 pano lớn và treo 80 băng rôn tuyên truyền về chính sách Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

Xây dựng, in và phát hành 1.535 cuốn sách có nội dung về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; 12.450 tờ rời có nội bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; mua và cấp 400 cuốn sách “Giáo dục an toàn, kỹ năng thoát hiểm, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh”.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân” năm 2021 do Bộ Tư pháp tổ chức, Sở có văn bản triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia hưởng ửng cuộc thi.

Phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chính sách pháp luật về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Việc thực hiện Tủ sách pháp luật

Căn cứ đặc điểm tình hình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không duy trì hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan. Tuy nhiên, Sở đã xây dựng 01 chuyên mục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Trong đó, cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những văn bản mới được ban hành về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

 

Ban biên tập CTTĐT