Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công và Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết: QĐ 33, QĐ 34

Ban biên tập CTTĐT