Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh lập danh sách lao động đủ điều kiện được hỗ trợ khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2980/SLĐTBXH-GDNN hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh lập danh sách lao động đủ điều kiện được hỗ trợ khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

            1. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

- Lập danh sách người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ (theo Phụ lục số 01 Công văn số 2980).

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 13, Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

            2. Đối với người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Lập danh sách người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ (theo Phụ lục số 02 Công văn số 2980).

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 21, Chương VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian các cơ sở hoàn thành: trước ngày 05/8/2021

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Giáo dục nghề nghiệp,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Số điện thoại: 02213550896; Email: Daynghe.sld@hungyen.gov.vn

Nội dung chi tiết: CV 2980

Ban biên tập CTTĐT