Tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung

Ngày 13/10/2020, tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 76/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Để việc áp dụng thi hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả ngay sau khi Luật số 76/2020/QH14 có hiệu lực (từ ngày 01/01/2022), Giám đốc Sở yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật số 76/2020/QH14 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

Nội dung chi tiết: Những điểm mới của Luật số 76/2020/QH14

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở