UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Ngày 06.10.2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2425/UBND-KGVX  về việc hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh Covid -19 hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid – 19 ổn định cuộc sống, lao động và học tập, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. UBND huyện, thị xã, thành phố lập danh sách người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên hiện đang sinh sống, lao động, học tập tại miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 không về tỉnh trong thời gian tới cần được hỗ trợ, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 9h00 ngày 07.10.2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách, tham mưu UBND tỉnh việc hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 trước 14h00 ngày 07.10.2021. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, yêu cầu người dân vận động, thuyết phục người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh miền Nam tạm thời chưa về quê để góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh; đồng thời tuân thủ hướng dẫn, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền sở tại.

 

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở