Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19"

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-Cp quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19"

Nội dung chi tiết tại đây: NQ 128

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở