Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Ngày 14/9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 346/QĐ-LĐTBXH công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 346

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở