Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5

Ngày 19/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 424/ QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: "Xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ và quản lý dữ liệu người có công với cách mạng tỉnh Hưng Yên" thuộc "Dự án xây dựng phần mềm, số hóa hồ sơ và quản lý dữ liệu người có công với cách mạng tỉnh Hưng Yên".

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 124

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở