Số liệu thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Ngày 10/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 4820/BC-SLĐTBXH báo cáo tình hình thực hiện việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đọan 2016-2021 của ngành.

Nội dung chi tiết tại đây: BC 4820

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở