Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp kết quả rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuwaanr nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 2964

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở