Công khai dự toán ngân sách năm 2022

Ngày 05/01/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 03/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở và số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 03

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở