Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngày 28/2/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 443/KH-SLĐTBXH triển khai công tác thi đua khen thưởng Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, mục đích công tác thi đua khen thưởng trong năm 2022 cần hướng tới: Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong toàn ngành, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy của tập thể và cá nhân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực công tác của ngành. Thông qua phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của công chức, viên chức, người lao động, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành ngày càng vững mạnh. Qua đó, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng là cơ sở để bồi dưỡng và nhân rộng gương các điển hình tiên tiên cho những năm tiếp theo.

Kế hoạch bao gồm các nội dung chính:

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua khen thưởng

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức viên chức và thi đua khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về thi đua, khen thưởng.

- Xây dựng và phát triển chuyên mục “Thi đua-Khen thưởng” trên Cổng thông tin điện tử Sở nhằm tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng; giới thiệu, tuyên dương các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

2. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng

3. Tổ chức các hội nghị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

4. Khen thưởng và trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng

5. Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở