Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, có 10 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 444

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở