Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2022

Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2022. Mục tiêu Kế hoạch đề ra nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tạo cơ hội phát triển toàn diện và bình đẳng cho mọi trẻ em, ưu tiên nhóm trẻ em mồ côi và trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do đại dịch COVID-19; từng bước hoàn thiện mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở, góp phần hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Kế hoạch xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 42

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở