Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 25/3/2022, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn số 900/HD-LĐTBXH về quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết tại đây: Hướng dẫn 900; KH 52; Hệ thống biểu mẫu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hệ thống biểu mẫu xác định hộ có MSTB

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở