Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Lao động - TBXH

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 23/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 858/KH-SLĐTBXH Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 858

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở