Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022

Ngày 29/3/2022, tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh (Đơn vị Trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2022), Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của 05 đơn vị thành viên Cụm. Thay mặt các đơn vị thành viên, đồng chí Lê Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh thông qua Quyết định số 64/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/02/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Trưởng cụm, Phó trưởng cụm các cụm thi đua thuộc Sở và các nội dung Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022; quy chế tổ chức và hoạt động và nội dung giao ước thi đua của Cụm.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở