Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ngày 31/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 970/KH-SLĐTBXH về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 970

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở