Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Nhằm thúc đẩy các chương trình hành động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, đảm bảo an toàn, duy trì và phát triển sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh, ngày 19/4/2022, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐVSATLĐ tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề: Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động,cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng antoàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

Nội dung chi tiết tại đây: KH 01

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở