Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nội dung chi tiết tại đây: NĐ 38

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở