Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Hưng Yên hội nhập và phát triển”

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4688/KH-SLĐTBXH ngày 30/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, ngày 26/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2215/SLĐTBXH-LĐVL đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng điển hình trong phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Hưng Yên hội nhập và phát triển”; sau quá trình triển khai thực hiện xem xét, đề xuất lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để kịp thời khen thưởng.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 2215

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở