Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1573/SLĐTBXH-LĐVL 16/05/2022 V/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
1574/SLĐTBXH-LĐVL 16/05/2022 V/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC quốc gia
1602/BC-LĐTBXH 16/05/2022 Báo cáo đánh giá thực hiện mức lương tối thiểu vùng
1603/SLĐTBXH-LĐVL 16/05/2022 V/v phối hợp sao lục hồ sơ giải quyết đơn
1605/SLĐTBXH-LĐVL 16/05/2022 V/v dự kiến nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
1569/SLĐTBXH-BTXH 14/05/2022 V/v thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1558/BC-SLĐTBXH 13/05/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
1567/SLĐTBXH-VP 13/05/2022 V/v rà soát nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ
1554/SLĐTBXH-VP 12/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
1555/SLĐTBXH-VP 12/05/2022 V/v thực hiện Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022
1557/SLĐTBXH-TE&BĐG 12/05/2022 V/v góp ý dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình
1543/SLĐTBXH-TTr 12/05/2022 V/v trả lời kiến nghị của công dân
1488/SLĐTBXH-VP 12/05/2022 V/v giới thiệu thành viên BCĐ và góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động hè, chiến dịch TN- HS-SV tình nguyện
1506/SLĐTBXH-LĐVL 11/05/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án
1500/SLĐTBXH-BTXH 10/05/2022 V/v rà soát, cung cấp số liệu hộ nghèo, khẩu nghèo
1 2 3 4 5 6    
°
739 người đang online