Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận VB

/portal/Pages/Ho-tro-COVID19/
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&thutuc=0&numCQ=23&dieuKienMoRong=&maCoQuan=SO_LDTBXH&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/
°
713 người đang online